Papuzie Centrum Informacyjne


    Strona główna          Forum         Album zdjęć          Czat     │   Istnieje od 2000 roku


    Czerwona Lista Zagrożonych Gatunków IUCNW 1948 roku powstała International Union for the Protection of Nature (IUPN), w 1956 roku zmieniła nazwę na International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Aktualnie, od 1990 roku, oficjalna nazwa została skrócona i brzmi IUCN -The World Conservation Union.

W języku polskim przyjęła się nazwa Światowa Unia Ochrony Przyrody.

Co kilka lat IUCN publikuje Czerwoną Listę, która  jest jedynie wykazem zagrożonych gatunków posegregowanych w odpowiednich kategoriach zagrożeń (nie należy mylić z Czerwoną Księgą, która jest opracowaniem naukowym dotyczącym ginących gatunków na danym terenie).

KATEGORIE I KRYTERIA
wersja 3:1 (aktualna na marzec 2007)

Mówiąc o kategoriach i kryteriach Czerwonej Listy IUCN zawsze trzeba podawać wersję, bo w różnych latach kategorie były różne.

Aktualna jest wersja 3:1 z 2001 roku i fragmenty tej wersji tutaj prezentujemy.

Używane w opisach określenie "takson" to najczęściej gatunek, czasem może oznaczać jednak niższy poziom taksonomiczny,  także formę jeszcze nie opisaną formalnie. Posługując się innym niż angielski językiem, zawsze należy podawać nazwy kategorii w języku angielskim z angielskimi skrótami.

EXTINCT (EX) Dany takson jest wymarły wtedy, gdy nie ma uzasadnionych wątpliwości, że jego ostatni przedstawiciel nie żyje. Takson uważa się za wymarły, gdy szczegółowe badania przeprowadzone w znanym i/lub typowanym środowisku, o odpowiedniej porze (dnia, roku lub w odpowiednim roku), w całym jego historycznym zasięgu nie doprowadziły do zarejestrowania żadnego osobnika. Badania takie powinny obejmować okres odpowiedni dla cyklu życiowego i formy życia badanego taksonu.

19 gatunków papug

EXTINCT IN THE WILD (EW) Dany takson jest wymarły w wolnej przyrodzie wtedy, gdy wiadomo jedynie o jego przetrwaniu w hodowli lub w populacji (lub populacjach) naturalizowanej, daleko poza jego dawnym zasięgiem. Takson uważa się za wymarły w wolnej przyrodzie, gdy szczegółowe badania przeprowadzone w znanym i/lub typowanym środowisku, o odpowiedniej porze (dnia, roku lub w odpowiednim roku), w całym jego historycznym zasięgu nie doprowadziły do zarejestrowania żadnego osobnika. Badania takie powinny obejmować okres odpowiedni dla cyklu życiowego i formy życia badanego taksonu.

 CRITICALLY ENDANGERED (CR) Dany takson jest skrajnie zagrożony wtedy, gdy najlepsze dostępne dane wskazują na to, iż spełnia on którekolwiek z kryteriów A – E dla skrajnie zagrożonych, przez co uznaje się, że stoi on przed niezwykle wysokim ryzykiem wyginięcia w wolnej przyrodzie.

17 gatunków papug

ENDANGERED (EN) Dany takson jest ginący wtedy, gdy najlepsze dostępne dane wskazują na to, iż spełnia on którekolwiek z kryteriów A – E dla ginących, przez co uznaje się, że stoi on przed bardzo wysokim ryzykiem wyginięcia w wolnej przyrodzie.

30 gatunków papug

VULNERABLE (VU) Dany takson jest zagrożony wtedy, gdy najlepsze dostępne dane wskazują na to, iż spełnia on którekolwiek z kryteriów A – E dla zagrożonych, przez co uznaje się, że stoi on przed wysokim ryzykiem wyginięcia w wolnej przyrodzie.

44 gatunki papug

NEAR THREATENED (NT) Dany takson uważa się za takson podwyższonego ryzyka, kiedy obecnie nie spełnia kryteriów skrajnie zagrożonego, ginącego lub zagrożonego, lecz jest bliski kwalifikacji lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że w bliskiej przyszłości znajdzie się w którejś z tych kategorii.

36 gatunków papug

LEAST CONCERN (LC) Dany takson uważa się za takson niższego ryzyka, kiedy obecnie nie spełnia kryteriów skrajnie zagrożonego, ginącego, zagrożonego lub podwyższonego ryzyka. W tej kategorii znajdują się gatunki występujące powszechnie i licznie.

222 gatunki papug

DATA DEFICIENT (DD) Dany takson jest niedostatecznie rozpoznany wtedy, gdy nie ma odpowiednich informacji wystarczających do bezpośredniego lub pośredniego oszacowania dotyczącego ryzyka wymarcia, opartych na jego rozmieszczeniu i stanie populacji. Takson taki może być dobrze zbadany a jego biologia dobrze znana, ale brakuje odpowiednich danych o jego liczebności i/lub rozmieszczeniu. Dlatego DD nie jest kategorią zagrożenia. Wymienienie taksonu w tej kategorii oznacza, że potrzebne są dalsze informacje i nie jest wykluczone, że przyszłe badania wykażą, iż któraś z kategorii zagrożenia będzie odpowiednia. Ważne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych danych. W wielu przypadkach wyboru pomiędzy DD a statusem zagrożenia należy dokonywać ostrożnie. Jeśli można podejrzewać, że zasięg występowania danego taksonu jest stosunkowo ograniczony a od ostatniego jego stwierdzenia upłynął już dłuższy czas, status zagrożonego może się okazać zasłużonym.

NOT EVALUATED (NE) Dany takson jest nie określony wtedy, gdy nie dokonano jeszcze jego oceny względem przyjętych kryteriów.

Tłumaczenie opisów kryteriów pochodzi z publikacji WWF Polska.

Kategorie CRITICALLY ENDANGERED (CR), ENDANGERED (EN) i VULNERABLE (VU) mają dodatkowo bardzo szczegółowe kryteria. Poniżej kryteria z POPRZEDNIEJ wersji "Kategorii i Kryteriów", które nie są już aktualne, ale pozwalają zorientować się na czym takie dodatkowe uszczegółowienie polega. W przyszłości podamy aktualne kryteria.

 Kryteria CRITICAL ENDANGERED VULNERABLE
A - szybkie zmniejszanie się liczby > 80% przez 10 lat lub 3 generacje > 50% przez 10 lat lub 3 generacje > 50% przez 20 lat lub 5 generacji
B - mały zasięg  występuje na <100km2 lub zamieszkuje < 10km2 występuje na <5000km2 lub zamieszkuje < 500km2 występuje na <20000km2 lub zamieszkuje <2000km2
C - mała populacja  <250 dorosłych  <2500 dorosłych  <10000 dorosłych
D1 - bardzo mała populacja  <50 dorosłych  <250 dorosłych  <1000 dorosłych
D2 - bardzo mały zasięg  - - <100 km2 lub <5 lokalizacji
E - prawdopodobieństwo wymarcia  >50% w ciągu 5 lat >20% w ciągu 20 lat >10% w ciągu 100 lat

 

Gatunki o gwałtownie zmniejszającej się liczbie.
 GŁÓWNE KRYTERIA POD-KRYTERIA KOD KWALIFIKUJĄCY
A - spadek o:

>80% w ciągu 10 lat lub 3 generacji (CR)

>50% w ciągu 10 lat lub 3 generacji (EN)

>50% w ciągu 20 lat lub 5 generacji (VU)

włączając cokolwiek: 

1. już się zdarzyło

zaobserwowane, przybliżone, wnioskowane, podejrzewane:

a. bezpośrednie obserwacje A1a

b. zmniejszenie się obszaru występowania i/lub pogorszenie jakości habitatu A1b

c. rzeczywisty lub potencjalny poziom A1c

d. efekt wprowadzonego innego gatunku, hybrydyzacji, chorób, skażenia, konkurentów, pasożytów A1d 

  2. podobne zmniejszanie prawdopodobne w bliskiej przyszłości

bazuje na:

b. jak wyżej A2b

c. jak wyżej A2c

d. jak wyżej A2d

 

Gatunki o małym zasięgu + przynajmniej dwa z: fragmentacja, zmniejszanie się, fluktuacja.
GŁÓWNE KRYTERIA POD-KRYTERIA KOD KWALIFIKUJĄCY
B. zasięg występowania:

<100 km2 (CR)

< 5 000 km2 (EN)

< 20 000 km2 (VU)

lub

zasięg zamieszkania:

<10 km2 (CR)

<500 km2 (EN)

< 2 000 km2 (VU)

w obu przypadkach z dowolnym z:

1. Poważna fragmentacja

lub

1 lokalizacja (CR)

< 5 lokalizacji (EN)

<10 lokalizacji (VU)

 B1
2. kontynuujące się zmniejszanie

obserwowane, wnioskowane lub projektowane w dowolnym z:

a. zasięg występowania B2a

b. obszar zamieszkany B2b

c. obszar, zasięg i/lub jakość habitatu B2c

d. liczba lokalizacji lub subpopulacji B2d

e. liczba dorosłych osobników B2e

3. Wysoka fluktuacja

w dowolnym z:

a. zasięg występowania B3a

b. obszar zamieszkany B3b

c. liczba lokalizacji lub subpopulacji B3c

d. liczba dorosłych osobników B3d

 

Gatunki o małej populacji i zmniejszającej się.
GŁÓWNE KRYTERIA POD-KRYTERIA KOD KWALIFIKUJĄCY
C. Populacja:

<250 (CR)

<2 500 (EN)

<10 000 (VU)

dorosłych osobników

i albo:

1. kontynuujące się zmniejszanie populacji:

>25% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (CR)

>20% w ciągu 5 lat lub 2 generacji (EN)

>20% w ciągu 10 lat lub 3 generacji (VU)

C1
2. kontynuujące się zmniejszanie się liczby dorosłych osobników i struktury populacji

obserwowane, wnioskowane lub projektowane w dowolnym z:

a. poważna fragmentacja C2a

nie ma populacji
>50 (CR)
>250 (EN)
>1 000 (VU)
dorosłych osobników

b. wszystkie rozmnażające się osobniki w pojedynczej subpopulacji C2b

 

Gatunki o bardzo małej populacji i/lub bardzo małym zasięgu.
GŁÓWNE KRYTERIA POD-KRYTERIA KOD KWALIFIKUJĄCY
D. Populacja:

<50 (CR)

<250 (EN)

<1 000 (VU)


dorosłych osobników i/lub zasięg zamieszkania <100km2 lub <5 lokalizacji (tylko VU)

   

D1

D1

D1

  D2

     Serwis polecany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Papug
    Czyż papugi nie są wspaniałe?


  zdjecie


    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2000-2007 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!