Papuzie Centrum Informacyjne


    Strona główna          Forum         Album zdjęć          Czat     │   Istnieje od 2000 roku


    2000/666/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 października 2000 r.
Decyzja Komisji

z dnia 16 października 2000 r.

ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 3012)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2000/666/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG [1] ostatnio zmienioną decyzją Komisji 95/176/WE [2], w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b) i ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 tiret pierwsze i czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konieczne jest ustanowienie warunków zdrowotnych zwierząt i warunków wydawania świadectw przy przywozie ptaków innych niż drób z niektórych państw trzecich.

(2) Ptaki inne niż drób po ich przywozie na terytorium Wspólnoty są poddawane kwarantannie zgodnie z art. 7 ust. A nr 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG w miejscach lub stacjach kwarantanny Wspólnoty przed wprowadzeniem ich do obrotu; należy ustalić specjalne warunki zatwierdzania miejsc lub stacji kwarantanny.

(3) Pozytywny wynik na występowanie influenzy drobiu lub rzekomego pomoru drobiu czy też stwierdzenie tych chorób u ptaków poddanych kwarantannie lub kurcząt wskaźnikowych nie jest zgłaszane jako ognisko w rozumieniu dyrektywy Rady 82/894/EWG [3] w sprawie powiadamiania o chorobach zwierząt we Wspólnocie, niemniej jednak należy powiadomić o tym Komisję.

(4) Kraje ubiegające się o wywożenie ptaków do Wspólnoty muszą być członkami Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) i muszą spełniać ogólne wymogi oddziału etyki weterynaryjnej i wydawania certyfikacji w handlu międzynarodowym.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji zostały poddane procedurze notyfikacji Porozumienia w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) ustanowionym w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej decyzji ma zastosowanie definicja influenzy drobiu podana w dyrektywie Rady 92/40/EWG [4] i definicja rzekomego pomoru drobiu podana w dyrektywie Rady 92/66/EWG [5].

Ponadto:

- "miejsce kwarantanny" oznacza pomieszczenia oddalone od gospodarstw zajmujące się hodowlą drobiu i gospodarstw zajmujące się hodowlą innych ptaków na rozsądną odległość, biorąc pod uwagę epidemiologię rzekomego pomoru drobiu i influenzy drobiu w odniesieniu do rozprzestrzeniania się przez powietrze, w których kwarantanna przywożonych ptaków odbywa się według zasady całkowitego zasiedlenia i opróżniania obiektu,

- "stacja kwarantanny" oznacza pomieszczenia obejmujące pewną liczbę pomieszczeń przeznaczonych do kwarantanny, oddzielonych od siebie funkcjonalnie i fizycznie, w których umieszcza się wyłącznie ptaki z tej samej przesyłki i w tym samym stanie zdrowia, stanowiące dlatego jedną jednostkę epidemiologiczną; w każdym z pomieszczeń, kwarantanna przywożonych ptaków odbywa się według zasady całkowitego zasiedlenia i opróżniania; i które to obiekty są oddalone od gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu i gospodarstw zajmujących się hodowlą innych ptaków na rozsądną odległość, biorąc pod uwagę epidemiologię rzekomego pomoru drobiu i influenzy drobiu w odniesieniu do przenoszenia przez powietrze,

- "ptaki" oznaczają zwierzęta z gatunków ptaków nieobjętych art. 2 nr 1 dyrektywy Rady 90/539/EWG [6], z wyłączeniem ptaków określonych w art. 1 akapit trzeci (odnoszący się do ptaków domowych, towarzyszących swoim właścicielom) i art. 19 dyrektywy 92/65/EWG (odnoszący się do ptaków dla ogrodów zoologicznych, cyrków, parków rozrywki i laboratoriów doświadczalnych),

- "kurczęta wskaźnikowe" oznaczają drób, który ma służyć jako pomoc diagnostyczna podczas kwarantanny.

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do ptaków dzikich sprowadzanych do programów ochrony zatwierdzonych przez właściwe władze Państwa Członkowskiego przeznaczenia.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zatwierdzają przywóz ptaków z krajów wymienionych w załączniku D do niniejszej decyzji tylko, jeżeli te ptaki:

1. pochodzą z gospodarstw zarejestrowanych przez właściwy organ kraju wywozu;

2. towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt ustanowione w załączniku A;

3. są transportowane w skrzyniach lub klatkach opatrzonych indywidualnymi numerami, które powinny odpowiadać numerom identyfikacyjnym podanym na świadectwie zdrowia zwierząt;

4. importer może na posterunku kontroli granicznej udowodnić, że ptaki zostaną przyjęte przez zatwierdzone miejsce kwarantanny lub stację kwarantanny. Dowód na piśmie, wydany przez urzędnika wyznaczonego przez właściwy organ, zawiera nazwę i adres zatwierdzonego obiektu.

Artykuł 3

1. Ptaki transportuje się bezpośrednio z punktu kontroli granicznej, w klatkach lub skrzyniach, do zatwierdzonego miejsca lub stacji kwarantanny, bez uszczerbku dla dyrektywy Rady 91/628/EWG [7].

2. Po kontroli ptaków skrzynie lub klatki, lub pojazd transportujący muszą być zapieczętowane przez urzędnika odpowiedzialnego za posterunek kontroli granicznej, w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek możliwość zamiany ich zawartości w czasie transportu do miejsca lub stacji kwarantanny.

3. Ptaki są poddane kwarantannie w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny co najmniej przez 30 dni.

4. Miejsce lub stacja kwarantanny jest zatwierdzana przez właściwy organ zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku B.

5. Dla każdej przesyłki przebieg kwarantanny kontroluje urzędowy lekarz weterynarii, co najmniej przy jej rozpoczęciu i zakończeniu, włączając w to kontrolę sprawozdania o śmiertelności i badanie kliniczne ptaków w każdym obiekcie stacji lub w miejscu kwarantanny. Urzędowy lekarz weterynarii lub upoważniony lekarz weterynarii ma obowiązek wykonywania częstszych kontroli, jeśli sytuacja choroby tego wymaga.

Artykuł 4

1. Po umieszczeniu ptaków w kwarantannie następuje pobieranie próbek i badanie ptaków i/lub kurcząt wskaźnikowych, jak podano w załączniku C.

2. Jeżeli wykorzystuje się kurczęta wskaźnikowe, mogą być one wykorzystane tylko raz. Nie mogą być szczepione, muszą uzyskać wynik seronegatywny w stosunku do rzekomego pomoru drobiu i influenzy drobiu na nie mniej niż siedem i nie więcej niż czternaście dni przed rozpoczęciem kwarantanny, mieć co najmniej trzy tygodnie życia, zostać umieszczone w pomieszczeniu kwarantanny przed przybyciem ptaków, być zaobrączkowane na nodze w celu identyfikacji lub rozpoznawalne za pomocą innego, nieusuwalnego identyfikatora i umieszczone w pomieszczeniu kwarantanny możliwie najbliżej ptaków w taki sposób, żeby był zapewniony kontakt między kurczętami wskaźnikowymi a ekskrementami ptaków poddanych kwarantannie. Należy użyć co najmniej czterech kurcząt wskaźnikowych w miejscu kwarantanny lub w jednym pomieszczeniu w stacji kwarantanny.

3. Jeżeli podczas kwarantanny, jak przewidziano w art. 3, podejrzewa się, że jeden lub więcej ptaków został zakażony influenzą drobiu lub rzekomym pomorem drobiu, pobiera się próbki do badań wirusologicznych, jak określono w załączniku C pkt 2, od ptaków w miejscu lub w podejrzewanym obiekcie i dokonuje stosownej analizy.

4. Jeżeli podczas kwarantanny przewidzianej w art. 3 jeden lub więcej ptaków zostanie zakażonych influenzą drobiu lub rzekomym pomorem drobiu, następujące zasady mają zastosowanie:

a) należy zabić i zniszczyć wszystkie ptaki z zakażonego miejsca lub pomieszczenia kwarantanny;

b) zakażone miejsce lub pomieszczenie kwarantanny należy wyczyścić i odkazić;

c) w przypadku stacji kwarantanny od kurcząt wskaźnikowych należy pobrać próbki do badań serologicznych w innych pomieszczeniach kwarantanny, nie wcześniej niż 21 dni po końcowym czyszczeniu i odkażeniu; lub

d) w przypadku stacji kwarantanny, w których kurczęta wskaźnikowe nie są wykorzystywane, w czasie od 7 do 15 dni od końcowego czyszczenia i odkażenia należy pobrać próbki do badań wirusologicznych od ptaków w innych pomieszczeniach kwarantanny;

e) żadne ptaki nie opuszczają stacji kwarantanny do chwili potwierdzenia, że wyniki badania próbek opisanych w poprzednich tiret są negatywne;

f) żadnych ptaków nie umieszcza się w uprzednio zakażonym miejscu lub pomieszczeniu kwarantanny przed upływem 21 dni od końcowego czyszczenia i odkażenia.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwy organ może zadecydować, że ptaki nie zostaną zniszczone po pozytywnym ustaleniu rzekomego pomoru drobiu u jednego lub więcej ptaków lub u kurcząt wskaźnikowych, jeżeli, co najmniej 30 dni od śmierci lub klinicznego powrotu do zdrowia ostatniego przypadku, pobieranie próbek według załącznika C pkt 1 pkt B (z pominięciem odniesienia do określonego okresu) zostało wykonane z wynikiem negatywnym. Ptaki nie mogą opuścić kwarantanny przed upływem 60 dni od czasu, gdy objawy kliniczne rzekomego pomoru drobiu zanikły. Jakakolwiek substancja lub odpady, które mogą być zakażone, muszą zostać zniszczone w sposób gwarantujący zniszczenie ewentualnie obecnego tam wirusa rzekomego pomoru drobiu, jak również wszelkich odpadów nagromadzonych w ciągu 60-dniowego okresu. O środkach podjętych w każdym przypadku informuje się Komisję.

Artykuł 5

Jeżeli w czasie trwania kwarantanny przewidzianej w art. 3 nastąpi podejrzenie lub potwierdzenie zarażenia papugowych wirusem Chlamydia psittaci, wszystkie ptaki z przesyłki muszą zostać poddane leczeniu metodą zatwierdzoną przez właściwy organ, a kwarantanna musi zostać przedłużona co najmniej o dwa miesiące następujące po zanotowaniu ostatniego przypadku.

Artykuł 6

Podczas przyjmowania na kwarantannę papugowatych muszą one być indywidualnie oznakowane zgodnie z załącznikiem B rozdział 2B. Ich numery identyfikacyjne muszą być wpisane do rejestru prowadzonego zgodnie z art. 7.

Artykuł 7

Przepisy odnoszące się do zarządzania miejscem lub stacją kwarantanny, włączając w to usuwanie odpadów i prowadzenie rejestru, muszą być zgodne z wymogami załącznika B rozdział 2A.

Artykuł 8

Wszystkie koszty kwarantanny wynikające ze stosowania niniejszej decyzji ponosi importer.

Artykuł 9

Ptaki mogą zostać wypuszczone z kwarantanny tylko na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.

Artykuł 10

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2001 r.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2000 r.

W imieniu Komisji
David Byrne
Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54.

[2] Dz.U. L 117 z 24.5.1995, str. 23.

[3] Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58.

[4] Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 2.

[5] Dz.U. L 260 z 5.9.1992, str. 2.

[6] Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6.

[7] Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

MINIMALNE WARUNKI DLA ZATWIERDZENIA MIEJSC I STACJI KWARANTANNY DLA PTAKÓW

ROZDZIAŁ I

Budowa i wyposażenie miejsca i stacji kwarantanny

1. Miejsce lub stacja kwarantanny musi tworzyć oddzielony budynek, oddalony od gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu i innych ptaków na rozsądną odległość, biorąc pod uwagę epidemiologię rzekomego pomoru drobiu i influenzy drobiu w odniesieniu do rozprzestrzeniania się przez powietrze. Drzwi wejściowe i wyjściowe powinny być zamykane i opatrzone napisami: "Kwarantanna – Nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

2. W stacji kwarantanny każde pomieszczenie powinno zajmować oddzielną przestrzeń powietrzną.

3. Miejsce lub stacja kwarantanny powinna być zabezpieczona przed dostępem ptaków, much i szkodników, z możliwością uszczelnienia w celu odkażania.

4. Wyposażenie miejsca, a także każdego pomieszczenia kwarantanny, musi umożliwiać umycie rąk.

5. Należy zastosować system podwójnych drzwi dla drzwi wejściowych i wyjściowych miejsca i każdego pomieszczenia kwarantanny.

6. Bariery sanitarne muszą zostać zainstalowane we wszystkich wejściach i wyjściach do miejsc i pomieszczeń kwarantanny.

7. Całe wyposażenie powinno być zbudowane tak, żeby umożliwiało czyszczenie i odkażenie.

8. Magazyn pasz powinien być zabezpieczony przed dostępem ptaków i gryzoni, a także chroniony przed owadami.

9. Należy zapewnić pojemnik na nieczystości, niedostępny dla ptaków i gryzoni.

10. Należy zapewnić lodówkę i/lub zamrażarkę do przechowywania tusz.

ROZDZIAŁ II

A. Przepisy odnoszące się do zarządzania

1. Miejsca lub stacje kwarantanny muszą:

- mieć skuteczny system kontroli dla zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami,

- działać pod kontrolą i na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii,

- być czyszczone i odkażane według programu zatwierdzonego przez właściwy organ, po czym ma nastąpić odpowiedni okres zwłoki; środki odkażające muszą być zatwierdzone do tego celu przez właściwy organ.

2. W każdym miejscu kwarantanny lub pomieszczeniu kwarantanny należy stosować zasadę całkowitego zasiedlenia i całkowitego opróżniania.

3. Należy podejmować środki ostrożności w celu zapobieżenia wzajemnemu zakażeniu przyjmowanych przesyłek ptaków przez przesyłki opuszczające.

4. Osoby nieupoważnione mają zakaz wstępu do miejsca kwarantanny.

5. Osoby wchodzące do pomieszczenia kwarantanny powinny używać odzieży oraz obuwia ochronnego.

6. Personel nie kontaktuje się ze sobą, w celu uniknięcia zakażenia innych obiektów.

7. Należy zapewnić właściwy sprzęt do czyszczenia i odkażania.

8. W miejscu lub stacji kwarantanny należy przeprowadzić czyszczenie i odkażanie klatek i skrzyń użytych do transportu, chyba że są one niszczone. Jeśli mają być użyte ponownie, to muszą one być wykonane z materiału umożliwiającego skuteczne czyszczenie i odkażanie. Niszczenie klatek i skrzyń powinno być wykonane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się czynników chorobotwórczych.

9. Nieczystości i odpady muszą być regularnie gromadzone, przechowywane w pojemniku na nieczystości, a następnie przetwarzane w sposób uniemożliwiający przeniesienie się czynników chorobotwórczych.

10. Tusze martwych ptaków muszą zostać zbadane przez urzędowe laboratorium wyznaczone przez właściwy organ.

11. Niezbędne analizy i leczenie powinny być wykonywane po konsultacji i pod kontrolą urzędowego lekarza weterynarii.

12. Urzędowy lekarz weterynarii musi być informowany o chorobach i umieraniu ptaków i/lub kurcząt wskaźnikowych w czasie trwania kwarantanny.

13. Osoba odpowiedzialna za miejsce lub stację powinna prowadzić rejestr:

a) dat, liczb i gatunków ptaków przyjmowanych i opuszczających dla każdej przesyłki;

b) kopii świadectw zdrowia i przekroczenia granicy towarzyszących przywożonym ptakom;

c) indywidualnych numerów identyfikacyjnych papugowych;

d) istotnych uwag: przypadków zachorowań i śmierci z każdego dnia;

e) dat i wyników badań; rodzajów i dat leczenia;

f) osób wchodzących do stacji kwarantanny.

14. Rejestr ten powinien być przechowywany co najmniej przez jeden rok.

B. Identyfikacja papugowych

Papugowe są indywidualnie oznakowane przy przyjmowaniu do kwarantanny, za pomocą obrączek na nogę lub mikroprocesorów.

1. Obrączka na nogę jest zabezpieczona przed zamianą, a jej średnica jest odpowiednia dla gatunku ptaka.

2. Obrączka na nogę lub mikroprocesor zawierają co najmniej następujące informacje:

a) kod ISO Państwa Członkowskiego dokonującego identyfikacji;

b) indywidualny numer seryjny.

3. Jeśli do identyfikacji wykorzystuje się mikroprocesory, w miejscu lub stacji kwarantanny do dyspozycji powinien być odpowiedni czytnik mikroprocesorów.

4. Należy zarejestrować szczegóły dotyczące mikroprocesora i czytnika.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK C

PROCEDURY BADANIA, POBIERANIA PRÓBEK I ICH ANALIZY DLA RZEKOMEGO POMORU DROBIU I INFLUENZY DROBIU

1. W czasie trwania kwarantanny następujące procedury powinny być zastosowane w stosunku do kurcząt wskaźnikowych lub jeśli kurczęta wskaźnikowe nie są wykorzystywane, do ptaków przywożonych.

A. Przy wykorzystaniu kurcząt wskaźnikowych:

i) należy pobrać próbki krwi do badań serologicznych od wszystkich kurcząt wskaźnikowych, nie wcześniej niż 21 dni od przyjęcia przywożonych ptaków do kwarantanny i co najmniej trzy dni przed końcem okresu kwarantanny;

ii) jeśli wyniki badań serologicznych kurcząt wskaźnikowych są pozytywne albo niepewne, należy poddać przywożone ptaki badaniom wirusologicznym. Należy pobrać wymaz kloaczny (lub odchody) od wszystkich ptaków, jeśli przesyłka liczy nie więcej niż 60, lub od 60 ptaków, jeśli liczy więcej.

B. Bez wykorzystania kurcząt wskaźnikowych:

ptaki przywożone muszą być przebadane wirusologicznie (badanie serologiczne nie jest właściwe). Należy pobrać wymaz kloaczny (lub odchody) podczas pierwszych od 7 do 15 dni okresu kwarantanny od wszystkich ptaków, jeśli dostawa liczy nie więcej niż 60, lub od 60 ptaków, jeśli liczy więcej.

2. Dodatkowo, oprócz badań wymienionych w pkt 1A lub B, powinny być pobrane następujące próbki do badań wirusologicznych:

i) wymaz kloaczny (lub odchody) i wymaz z tchawicy (w miarę możliwości) z klinicznie chorych ptaków lub chorych kurcząt wskaźnikowych;

ii) zawartość jelit, mózg, tchawica, płuca, wątroba, śledziona, nerki i inne organy zaatakowane w widoczny sposób, w czasie możliwie najkrótszym po śmierci:

- albo ze zmarłych kurcząt wskaźnikowych i wszystkich ptaków martwych przy przyjeździe i tych, które padną w czasie trwania kwarantanny,

lub

- w przypadku dużej śmiertelności małych ptaków z dużej dostawy, co najmniej z 10 % zmarłych ptaków.

3. Wszystkie badania serologiczne i wirusologiczne próbek pobranych podczas kwarantanny powinny być wykonane w urzędowych laboratoriach wyznaczonych przez właściwy organ przy użyciu procedur diagnostycznych zgodnych z załącznikiem III do dyrektywy 92/66/EWG i załącznikiem III do dyrektywy 92/40/EWG. Dopuszczalne jest łączenie próbek do badań wirusologicznych, do liczby maksimum pięciu próbek od indywidualnych ptaków. Materiał z odchodów musi być łączony oddzielnie od próbek z tkanek i innych organów.

4. Wyizolowane wirusy muszą zostać przekazane do krajowego laboratorium referencyjnego.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK D

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, KTÓRE MOGĄ UŻYWAĆ ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU A

Państwa wymienione w Biuletynie OIE jako członkowie Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE).

--------------------------------------------------

Dziennik Urzędowy L 278 , 31/10/2000 P. PCI0026 - 0034
źródło: http://eur-lex.europa.eu/
    Serwis polecany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Papug
    Czyż papugi nie są wspaniałe?


  zdjecie


    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2000-2007 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!