Papuzie Centrum Informacyjne


    Strona główna          Forum         Album zdjęć          Czat     │   Istnieje od 2000 roku


    2005/759/WE: Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r.Decyzja Komisji

z dnia 27 października 2005 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4287)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2005/759/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG [1], w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia środka chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi ptakami innymi niż drób, w tym ptakami towarzyszącymi swoim właścicielom (ptaki domowe).

(2) Decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny [2] przewiduje, że Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ptaków z państw trzecich wymienionych jako państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Państwa wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji są członkami OIE i w związku z tym Państwa Członkowskie powinny zgodzić się na przywóz ptaków innych niż drób z tych państw na mocy decyzji 2000/666/WE.

(3) W stosownych przypadkach należy również odnieść się do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa [3].

(4) Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG przewiduje różne rodzaje kontroli weterynaryjnej, w zależności od liczby zwierząt. Do celów niniejszej decyzji należy uwzględnić takie zróżnicowanie.

(5) Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG [4] wymaga poddania przywożonych zwierząt kontroli zgodnie z dyrektywą Rady 91/496/EWG.

(6) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stosuje się środki zabezpieczające podejmowane zgodnie z dyrektywą Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG [5], w szczególności jej art. 18 ust. 1.

(7) Wysoce zjadliwa grypa ptaków została wykryta u przywożonych ptaków objętych kwarantanną w jednym z Państw Członkowskich, w związku z czym należy wstrzymać przemieszczanie ptaków domowych z niektórych zagrożonych obszarów oraz, w celu określenia tych obszarów, zwrócić się do poszczególnych Komisji Regionalnych OIE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przemieszczanie z państw trzecich

1. Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przemieszczanie przesyłek zawierających mniej niż pięć żywych ptaków domowych. Przemieszczanie to jest dozwolone w przypadku, gdy ptaki te pochodzą z państwa członkowskiego OIE należącego do właściwej komisji regionalnej, niewymienionej w załączniku I.

2. Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przemieszczanie przesyłek zawierających mniej niż pięć żywych ptaków domowych. Przemieszczanie to jest dozwolone w przypadku, gdy ptaki te pochodzą z państwa członkowskiego OIE należącego do właściwej komisji regionalnej wymienionej w załączniku I, oraz

a) odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu wyjazdu w państwie trzecim wymienionym w decyzji 79/542/EWG, lub

b) podlegają 30-dniowej kwarantannie poprzywozowej w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia w miejscu zatwierdzonym zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2000/666/WE, lub

c) zostały zaszczepione i przynajmniej jeden raz ponownie zaszczepione w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie później niż w okresie 60 dni poprzedzających wysyłkę, szczepionką H5 przeciwko grypie ptaków, zatwierdzoną dla przedmiotowych gatunków, zgodnie z instrukcją producenta, lub

d) pozostawały w izolacji co najmniej w okresie 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu H5N1, zgodnie z zaleceniami rozdziału 2.1.14 Podręcznika Testów Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych przeprowadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej, niż trzeciego dnia izolacji.

3. Zgodność z wymogami ust. 1 i 2 poświadcza urzędowy lekarz weterynarii, natomiast w przypadku wymogów ust. 2 lit. b) poświadczenie to wystawiane jest na podstawie deklaracji właściciela z państwa trzeciego wysyłki, sporządzonej zgodnie ze wzorem świadectwa przedstawionym w załączniku II.

4. Do świadectwa weterynaryjnego dołącza się:

a) deklarację właściciela lub jego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem III,

b) następujące oświadczenie:

"Ptaki domowe, zgodnie z art. 2 decyzji 2005/759/WE".

Artykuł 2

Kontrola weterynaryjna

1. Państwa Członkowskie podejmują stosowne działania w celu zapewnienia, że ptaki domowe przemieszczone na terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego podlegają kontrolom w zakresie dokumentacji i identyfikacji przeprowadzanym przez właściwe organy w punkcie wjazdu podróżujących na terytorium Wspólnoty.

2. Państwa Członkowskie wyznaczają organy określone w ust. 1, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich kontroli oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.

3. Każde Państwo Członkowskie sporządza wykaz punktów wjazdu, o których mowa w ust. 1 i przekazuje go innym Państwom Członkowskim oraz Komisji.

4. W przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zwierzęta nie spełniają wymogów ustanowionych w niniejszej decyzji, stosuje się art. 14, akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty ptaków towarzyszących swoim właścicielom z Andory, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, San Marino lub Szwajcarii.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2005 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos Kyprianou
Członek Komisji

[1] Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 529/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7).

[2] Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

[3] Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 45).

[4] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

[5] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Państwa trzecie, o których mowa w art. 1, należące do następujących regionalnych komisji OIE:

- Afryka,
- Ameryka Północna i Południowa,
- Azja, Daleki Wschód i Oceania,
- Europa,
- Bliski Wschód

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Deklaracja właściciela ptaków domowych lub jego przedstawiciela

Ja, niżej podpisany właściciel [1]/przedstawiciel właściciela [1] oświadczam, że:

1) Podczas przemieszczania ptaków będzie im towarzyszyć osoba za nie odpowiedzialna.

2) Zwierzęta nie są przeznaczone do celów handlowych.

3) W okresie pomiędzy przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z innymi ptakami.

4) Zwierzęta odbyły 30-dniową izolację przedwywozową bez kontaktu z innymi ptakami, których nie obejmuje niniejsze świadectwo [1],

5) Podjąłem środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej w miejscu kwarantanny jak określono w pkt I.12. świadectwa [1],

Data i miejsce…      Podpis…

INTERNAL CODE | ENGLISH | TRANSLATION |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.1 | I, the undersigned official veterinarian of (insert name of third country) certify that: | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.2 | 1. The country of dispatch is a member country of the World Organisation for Animal Health (OIE and is belonging to the OIE Regional Commission for (insert name of Regional Commission). | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.3 | 2. The birds described in point I.28 have been subjected today, within 48 hour or the last working day prior to dispatch, to a clinical inspection and found free of obvious signs of disease; | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.4 | 3. The birds comply with at least one of the following conditions: | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.5 | either [they have been confined on the premises specified in point I.11 under official supervision for at least 30 days prior to dispatch and effectively protected from contacts with other birds] | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.6 | or [they are destined, as indicated in point I.12 for a quarantine station approved in accordance with Article 3 (4) of Decision 2000/666/EC] | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.7 | or [they have been vaccinated and at least on one occasion re-vaccinated within the last 6 months and not later than 60 days prior to dispatch, in accordance with the manufacturer’s instructions against avian influenza using an H5 vaccine approved for the species concerned] | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.8 | or [they have been isolated for at least 10 days prior to export and have been subjected to a test for the detection of H5N1 antigen or genome, as prescribed in Chapter 2.1.14 of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, carried out on a sample taken not earlier than on the third day of isolation] | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.9 | 4. The owner or the representative of the owner has declared: | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.10 | 4.1. The birds will be accompanied during the movement by a person that is responsible for the animals. | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.11 | 4.2. The animals are not intended for commercial purposes. | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.12 | 4.3. During the period between the pre-movement veterinary inspection and the factual departure the birds will remain isolated from any possible contact with other birds. | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.13 | 4.4. The animals have undergone the 30 days pre-movement isolation without coming into contact to any other birds not covered by this certificate. (1) | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.14 | 4.5. I have made arrangements for the 30 days post-introduction quarantine at the quarantine premises of, as indicated in point I.12 of the certificate. (1) | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.15 | Notes | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.16 | (1) Delete as necessary. | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.17 | (2) The certificate is valid for 10 days. In case of transport by boat the validity is prolonged by the time of the sea voyage. | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.18 | Description of commodity | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.19 | Commodities certified for | |

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.20 | Identification of the commodities | |

Import.name.IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII | Pet birds | |

[1] Niepotrzebne skreślić.

--------------------------------------------------

Dziennik Urzędowy L 285 , 28/10/2005 P. 0052 - PCI0059
źródło: http://eur-lex.europa.eu/    Serwis polecany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Papug
    Czyż papugi nie są wspaniałe?


  zdjecie


    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2000-2007 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!