Papuzie Centrum Informacyjne


    Strona główna          Forum         Album zdjęć          Czat     │   Istnieje od 2000 roku


    2006/522/WE: Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r.Decyzja Komisji

z dnia 25 lipca 2006 r.

zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2006/522/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego [1], w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG [2], w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich [3], w szczególności jej art. 22 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG [4], w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa w południowo-wschodniej Azji w 2004 r. Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do tej choroby. Środki te obejmowały zwłaszcza decyzję Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom [5] oraz decyzję Komisji 2005/760/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli [6].

(2) Artykuł 3 decyzji 2005/759/WE stwierdza, że decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom z państw trzecich wymienionych w artykule. W chwili obecnej Chorwacja nie jest wymieniona w art. 3 decyzji 2005/759/WE, w związku z czym przy przywozie ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom z tego państwa należy przestrzegać ograniczeń w przywozie identycznych z ograniczeniami określonymi w tej decyzji dla innych państw trzecich. Chorwacja była jednym z pierwszych państw Europy, które zawiadomiły Komisję o przypadkach ptasiej grypy odnotowanych wśród dzikiego ptactwa i w sposób przejrzysty zajmowała się dalszymi przypadkami choroby. W ostatnim czasie w Chorwacji nie odnotowano nowych przypadków ptasiej grypy.

(3) Dodatkowo Chorwacja zawiadomiła Komisję, że właściwe organy tego państwa stosują środki ochronne równoważne wobec środków stosowanych przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z decyzją Komisji 2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającą decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE [7].

(4) Jako że zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie związane z przywozem ptaków domowych z Chorwacji jest w związku z tym minimalne, Chorwację należy dodać do wykazu państw trzecich określonych w art. 3 decyzji 2005/759/WE.

(5) Decyzję 2005/759/WE stosuje się do dnia 31 lipca 2006 r. Jako że w niektórych państwach członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) odnotowano nowe przypadki ptasiej grypy, należy utrzymać ograniczenia związane z przemieszczaniem ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom. Dlatego też okres stosowania decyzji 2005/759/WE należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2006 r.

(6) W październiku 2006 r. panel ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjmie opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia i warunków hodowli zwierząt w związku z przywozem do Wspólnoty ptactwa innego niż drób. Urząd został poproszony w szczególności o określenie dostępnych narzędzi i możliwości zmniejszenia rozpoznanego zagrożenia w związku z przywozem ptaków innych niż drób. Opinia ta będzie stanowić podstawę przyszłej polityki UE w odniesieniu do aspektów przywozu związanych ze zdrowiem i warunkami hodowli zwierząt.

(7) Decyzję 2005/760/WE stosuje się do dnia 31 lipca 2006 r. W chwili obecnej znacząca zmiana obowiązujących przepisów zawartych w decyzjach 2005/759/WE i 2005/760/WE mogłaby wprowadzić podmioty i inne zainteresowane strony w błąd w odniesieniu do możliwego rozwoju polityki UE w tej kwestii. W świetle obecnej sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt związanej z ptasią grypą oraz w oczekiwaniu na przyjęcie przez EFSA opinii w październiku, należy utrzymać ograniczenia związane z przywozem ptaków innych niż drób. Dlatego stosowanie tej decyzji należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2006 r.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/759/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty żywych ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom z Andory, Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii oraz Państwa Watykańskiego.";

2) w art. 5 datę " 31 lipca 2006 r." zastępuje się datą " 31 grudnia 2006 r.".

Artykuł 2

W art. 6 decyzji 2005/760/WE datę " 31 lipca 2006 r." zastępuje się datą " 31 grudnia 2006 r.".

Artykuł 3

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos Kyprianou
Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

[2] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

[3] Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

[4] Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 590/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 8).

[5] Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/405/WE (Dz.U. L 158 z 10.6.2006, str. 14).

[6] Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 60. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/405/WE.

[7] Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 28. Decyzja zmieniona decyzją 2006/277/WE (Dz.U. L 103 z 12.4.2006, str. 29).

--------------------------------------------------


Dziennik Urzędowy L 205 , 27/07/2006 P. PCI0028 - 0029
źródło: http://eur-lex.europa.eu/    Serwis polecany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Papug
    Czyż papugi nie są wspaniałe?


  zdjecie


    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność         O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
Copyright 2000-2007 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!